Open navigation

Công văn 450/GSQL-GQ1 Công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  450 / GSQL - GQ1 

V/v công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.


Trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa là mỹ phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến nội dung này, xin trao đổi với Quý Cục như sau:


Căn cứ quy định tại Điều 35 Thông tư số  06 / 2011 / TT - BYT  ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế thì mỹ phẩm kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế không thuộc các trường hợp đặc biệt (phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư này). Do vậy, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn hướng dẫn hải quan địa phương khi làm thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế, doanh nghiệp phải xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho cơ quan hải quan để làm thủ tục thông quan.


Tuy nhiên, tại cuộc họp “Giải quyết vướng mắc kiểm tra an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế”; tổ chức ngày 29/3/2016 tại Tổng cục Hải quan thì đại diện Bộ Y tế (đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược) có ý kiến mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc đối tượng bị điều chỉnh tại Thông tư số  06 / 2011 / TT - BYT  dẫn trên.


Do vậy, để có đủ cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Quản lý Dược có ý kiến về nội dung: sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu tại cửa hàng miễn thuế có phải thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm và xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm này cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan hay không?. Cục Giám sát quản lý về Hải quan xin nhận lại ý kiến trả lời trước ngày 15/4/2016.


Trong thời gian chờ văn bản trả lời của Cục Quản lý Dược, căn cứ ý kiến của đại diện Cục Quản lý Dược tại cuộc họp ngày 29/3/2016 nói trên, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Quản lý Dược biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan các tỉnh, Tp. (để biết, thực hiện);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.