Open navigation

Công văn 495/GSQL-GQ2 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  495 / GSQL - GQ2 

V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam.

(Đ/c: Lô G9, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)


Trả lời công văn số TICV-CV630020 ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì để thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên phải đảm bảo điều kiện:


    • Hợp đồng mua bán giữa Công ty A và Công ty TICV phải có điều khoản Công ty A chỉ định Công ty TIVC giao hàng cho Công ty C tại Việt Nam theo chỉ định nhận hàng của Công ty B.


    • Hợp đồng mua bán giữa Công ty B và Công ty C phải có điều khoản Công ty B chỉ định Công ty C nhận hàng từ Công ty TICV tại Việt Nam theo chỉ định giao hàng từ Công ty A.

  2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  dẫn trên, theo đó, hồ sơ xuất khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại; hồ sơ nhập khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.