Open navigation

Công văn 496/GSQL-GQ1 In và lưu trữ tờ khai hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 496 / GSQL - GQ1

V/v: in và lưu trữ tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Qua công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan và nội dung báo cáo của các đơn vị về việc in và lưu trữ tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận thấy việc thực hiện công tác này còn chưa được thống nhất, dẫn đến khó khăn trong công tác lưu trữ, quản lý, kiểm tra nội bộ tại đơn vị, cụ thể, có đơn vị thực hiện in 02 trang đầu của tờ khai hải quan đã thông quan, có đơn vị thực hiện in tờ khai hải quan đã thông quan (bao gồm danh sách hàng hóa) hoặc có đơn vị không thực hiện in tờ khai, ...


Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cho ý kiến về việc cần thiết hay không đối với việc in tờ khai hải quan khi lưu trữ đồng thời phân tích ưu, nhược điểm của công tác in và lưu trữ tờ khai, hồ sơ hải quan hiện đang triển khai tại các Chi cục Hải quan trực thuộc và gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 22/4/2016 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục có hướng dẫn chung trong toàn ngành (file mềm bản word đề nghị gửi về địa chỉ email: cuongdh@customs.gov.vn)


Trân trọng./.


(Đầu mối: Đ/c Đỗ Huy Cường - Phòng GQ1 - SĐT: 0904697555)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.