Open navigation

Công văn 3312/TCHQ-QLRR Vướng mắc việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với NL, VT NK để SX hàng XK


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3312 / TCHQ - QLRR 

V/v phúc đáp công văn số  94 / PS / CV 

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH POSSCO SS - VINA

(Địa chỉ: KCN Phú Mỹ II, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  94 / PS / CV  ngày 04/4/2016 của Công ty TNHH POSSCO SS - VINA (MST: 3501620257) vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:


Tại thời điểm ngày 14/4/2016, qua kiểm tra trên hệ thống thông tin hải quan cho thấy: Công ty TNHH POSSCO SS - VINA đã 02 lần bị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan, cụ thể như sau:


  • Quyết định số  5107 / QĐ - HQPM  ngày 31/12/2014, số tiền phạt: 85.385.124 đồng.


  • Quyết định số  155 / QĐ - HQPM  ngày 07/01/2015, số tiền phạt: 250.648.147 đồng.


Do vi phạm nêu trên dẫn đến Công ty không đáp ứng điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Công Bình (để  b / cáo) ;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Cục Thuế XNK (để biết);

  • Lưu VT, QLRR(02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQQuách Đăng Hòa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.