Open navigation

Công văn 5274/BTC-TCHQ Miễn thuế hàng quà tặng


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5274 / BTC - TCHQ 

V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Chùa Hà Tiên.

(Phố chùa Hà, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)


Trả lời văn bản ngày 12/01/2016 của Chùa Hà Tiên tỉnh Vĩnh Phúc về việc miễn thuế nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Lexus 570 sản xuất năm 2011 do Ông Khăm Hùng Liên Sạ Kun (Việt kiều Lào) tặng cho phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số  31 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế, thì: Quà biếu quà tặng miễn thuế qui định tại Điều này là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng) theo quy định của pháp luật;


Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số  2234 / VPCP -  KTTH ngày 04/4/2016 của Văn phòng Chính phủ,


Trường hợp lô hàng gồm 01 chiếc xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu Lexus 570 do Ông Khăm Hùng Liên Sạ Kun (Việt kiều Lào) tặng cho phòng khám Đa khoa Từ thiện Chùa Hà Tiên không thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và phải nộp đủ các loại thuế theo quy định hiện hành.


Bộ Tài chính thông báo để Chùa Hà Tiên được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ (để b/c);

  • Lưu: VT, TCHQ (11b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.