Open navigation

Công văn 527/GSQL-GQ2 Xuất khẩu phế liệu, phế thải có chứa vàng thu được sau quá trình SX sản phẩm


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  527 / GSQL - GQ2 

V/v xuất khẩu phế liệu, phế thải

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

(Đ/c: KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)


Trả lời công văn số SEMV2016031401 ngày 24/03/2016 của Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam (SEMV) về việc xuất khẩu phế liệu có chứa vàng thu được sau quá trình sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về thực hiện hoạt động xuất khẩu phế liệu, phế thải thu được từ quá trình sản xuất sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hướng dẫn Công ty tại Điểm 1 công văn số  1661 / GSQL - GQ2  ngày 30/12/2015. Theo đó lưu ý Công ty nếu phế liệu, phế thải thu được là chất thải nguy hại thì việc xuất khẩu ra nước ngoài còn phải thực hiện theo đúng quy định tại Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng mà Việt Nam là thành viên.


Riêng về phế liệu, phế phẩm có chứa vàng đề nghị Công ty căn cứ thêm quy định tại Nghị định số  24 / 2012 / NĐ - CP  ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về nội dung này thì liên hệ với trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể./.


Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.