Open navigation

Công văn 5310/BTC-TCHQ Phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia


BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5310 / BTC - TCHQ 

V/v phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng trứng Artemia

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu.

(Khóm Nhà Mát, P. Nhà Mát, TP. Bạc Liêu)


Bộ Tài chính nhận được công văn số  2015 / CVĐI - VUBL / 24  ngày 15/12/2015 của Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu về việc đề nghị áp dụng mức thuế suất nhập khẩu 0% đối với sản phẩm trứng Artemia. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại mặt hàng trứng Artemia:


  Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Chú giải chi tiết HS 2012 Chương 5, nhóm 05.11 và các Quy tắc 1 và 6 (Quy tắc chung để giải thích Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới nhằm phân loại hàng hoá vào một nhóm, phân nhóm nhất định), mặt hàng trứng Artemia còn sống, dùng làm thức ăn cho tôm thuộc nhóm 05.11 “Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người”, mã số 0511.91.00 “- - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3”. Mặt hàng không thuộc phân nhóm 0511.99 “- - Loại khác”, mã số 0511.99.9 “- - - Loại khác”.


 2. Về đề nghị áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm trứng Artemia kể từ ngày 7/12/2009:


  Căn cứ các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng cho các năm 2009 đến nay thì các mặt hàng thuộc mã số 0511.91.00, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.


  Điều 14 Luật Thuế xuất nhập khẩu số  45 / 2005 / QH11  ngày 14/6/2005 quy định:


  “Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.


  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.”


  Đề nghị doanh nghiệp thực hiện phân loại trứng Artemia còn sống làm thức ăn cho tôm theo hướng dẫn trên và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

 3. Về việc xem xét giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành về 0% cho mặt hàng này, Bộ Tài chính đang xin ý kiến của các Bộ ngành, Hiệp hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu và các đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Lưu: VT, TCHQ (44 b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.