Open navigation

Công văn 546/GSQL-GQ2 Thủ tục tái xuất NVL NK theo loại hình KDSX và NVL NK theo loại hình SXXK


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  546 / GSQL - GQ2 

V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Volex Việt Nam.

(Đ/c: Lô D-5B KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số  16 / HQ - VL  ngày 08/04/2016 của Công ty TNHH Volex Việt Nam vướng mắc về thủ tục tái xuất nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất và nguyên vật liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thủ tục tái xuất nguyên phụ liệu ra nước ngoài: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ để thực hiện; việc tái xuất nguyên vật liệu phải phù hợp với Mục tiêu ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty.


  2. Về mã loại hình: Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại công văn số  2765 / TCHQ -  GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, theo đó, trường hợp tái xuất nguyên vật liệu ra nước ngoài thì áp dụng mã loại hình B13.


  3. Về chính sách thuế: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 114; Điều 122 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Volex Việt Nam biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.