Open navigation

Công văn 5283/BTC-QLCS Triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5283 / BTC - QLCS 

V/v triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Để triển khai thực hiện Nghị quyết số  98 / 2015 / NQ - QH13  ngày 10/11/2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết số  01 / NQ - CP  ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số  08 / 2016 / QĐ - TTg  ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương) quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:


 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc mua sắm tập trung (Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Nghị định số  63 / 2014 / NĐ - CP  ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số  08 / 2016 / QĐ - TTg  ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số  34 / 2016 / TT - BTC  ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia; Thông tư số  35 / 2016 / TT - BTC  ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung).


 2. Bộ Y tế công bố danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương).


 3. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh mục mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Tài sản được đưa vào danh mục mua sắm tập trung phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số  63 / 2014 / NĐ - CP  ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; đảm bảo không trùng lắp với danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia do Bộ Tài chính và Bộ Y tế công bố. Văn bản công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài chính 01 bản.


  Thời gian công bố: Trước ngày 30/6/2016.

 4. Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo thẩm quyền đơn vị mua sắm tập trung để thực hiện mua sắm đối với tài sản, thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo nguyên tắc không thành lập mới, không bổ sung biên chế. Trong thời gian chưa tổ chức sắp xếp lại đơn vị mua sắm tập trung theo quy định nêu trên hoặc không có đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công về tài chính, tài sản, y tế, các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho một đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm.


 5. Tổng hợp nhu cầu mua sắm đối với xe ô tô thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia theo Mẫu số  01b / TH / MSTT  ban hành kèm theo Thông tư số  35 / 2016 / TT - BTC  ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2016. Việc tổng hợp nhu cầu xe ô tô mua sắm tập trung cấp quốc gia phải phù hợp với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô theo quy định tại Quyết định số  32 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


  Trường hợp, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô theo quy định tại Quyết định số  32 / 2015 / QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, đồng thời gửi nhu cầu mua sắm xe ô tô đã được bố trí dự toán về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý.


 6. Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi đối với mua sắm tập trung từ nguồn ngân sách nhà nước; không thanh toán các khoản kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua sắm tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản không phù hợp với thỏa thuận khung và quy định của pháp luật.


Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các quy định nêu trên./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • VPCP (Vụ KTTH);

 • STC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • KBNN, Vụ HCSN;

 • Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Chí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.