Open navigation

Công văn 5840/BTC-TCDN Báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động DN năm 2015


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  5840 / BTC - TCDN 

V/v thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.


Về việc thực hiện báo cáo giám sát tài chính và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2015, để đảm bảo công tác tổng hợp, báo cáo thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số  61 / 2013 / NĐ - CP  ngày 25/06/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư số  158 / 2013 / TT - BTC  ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


 1. Về nội dung giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2015


  Theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư số  158 / 2013 / TT - BTC , Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước có trách nhiệm lập các báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2015 gửi cho chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp; thời Điểm nộp báo cáo cùng với thời Điểm nộp báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định của chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhà nước và trước 31/3/2016 đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.


  Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình tài chính của các đơn vị, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/05/2016.


 2. Về nội dung đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm  2015


  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số  158 / 2013 / TT - BTC , doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại của năm 2015 cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp vào trước ngày 30/4/2016. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thẩm định và gửi kết quả xếp loại năm 2015 của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công cho Bộ Tài chính trước ngày 31/05/2016.

 3. Để đảm bảo công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện gửi báo cáo theo đúng các thời hạn nêu trên.


Việc thực hiện báo cáo giám sát tài chính và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp từ năm tài chính 2016 trở đi thực hiện theo quy định tại Nghị định số  87 / 2015 / NĐ - CP  ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.


Xin cảm ơn sự quan tâm, phối hợp công tác của Quý cơ quan./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

 • Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;

 • Lưu VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Trần Văn Hiếu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.