Open navigation

Công văn 3556/VPCP-KTTH Chính sách nhập khẩu bò thịt và bò tơ vỗ béo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3556 / VPCP - KTTH

V/v chính sách nhập khẩu bò thịt và bò tơ vỗ béo

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ công Thương.


Về đề nghị của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà tại văn bản số  73 / CV - BH  ngày 25 tháng 4 năm 2016 về chính sách nhập khẩu bò thịt và bò tơ vỗ béo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét xử lý theo thẩm quyền đối với đề nghị của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà về chính sách nhập khẩu bò thịt và bò tơ vỗ béo tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.


(Bản chụp văn bản số  73 / CV - BH  ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà gửi kèm theo)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

  • Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (địa chỉ: số 2 Nguyễn Đình Liễn, thị trấn cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.