Open navigation

Công văn 4068/TCHQ-KTSTQ Kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4068 / TCHQ - KTSTQ

V/v trả lời công văn số  0505 - 2016 / TLE - CV  ngày 05/5/2016.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị chế bản điện tử Tân Long.

(Địa chỉ: P.2508 Tầng 25 Tòa nhà Starcity, 81 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)


Trả lời công văn số  0505 - 2016 / TLE - CV  ngày 05/5/2016 của Công ty TNHH Thiết bị chế bản điện tử Tân Long (Công ty) về việc kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính và phạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Các kiến nghị Công ty nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đồng ý với giải quyết của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì Công ty thực hiện các quyền theo quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để  th / h) ;

  • Lưu: VT, KTSTQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Vũ Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.