Open navigation

Công văn 663/GSQL-GQ2 Vướng mắc chính sách mặt hàng khi thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  663 / GSQL - GQ2 

V/v vướng mắc chính sách mặt hàng khi thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Le Long Việt Nam.

(Đ/c: thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)


Trả lời công văn số  16036 / XNKLLVN  ngày 12/03/2016 của Công ty TNHH Le Long Việt Nam vướng mắc về chính sách mặt hàng khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng “cầu treo, nồi hơi nước” để tạo tài sản cố định phục vụ dự án ưu đãi đầu tư đã được miễn thuế nhập khẩu, đến nay phát sinh việc chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa phải mở tờ khai hải quan mới, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Nhưng qua hồ sơ vụ việc và theo trình bày của Công ty tại công văn số  16073 / XNKLLVN  dẫn trên những mặt hàng này thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu dẫn đến khi chuyển tiêu thụ nội địa gặp vướng mắc mặc dù khi nhập khẩu ban đầu không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng và đến nay mục đích là sử dụng làm phế liệu không sử dụng với mục đích là cầu treo, nồi hơi nước.


Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã được ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  cho phù hợp. Tuy nhiên, theo quy định Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số  132 / 2008 / NĐ - CP  ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm thì việc xem xét miễn kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu là thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành. Do vậy, để giải quyết vướng mắc này đề nghị công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được xem xét miễn kiểm tra chất lượng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng GQ1-Cục GSQL (để  p / hợp) ;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.