Open navigation

Công văn 669/GSQL-TH Xử lý hàng hóa tồn đọng gửi ngoại quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  669 / GSQL - TH 

V/v xử lý hàng hóa tồn đọng gửi ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Toàn Phúc.

(Đ/c: A19-A45, TTTM Hiệp Thành, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)


Trả lời công văn số  02 / 2016 / CV  ngày 8/1/2016 của Công ty TNHH Toàn Phúc về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Về quản lý hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất khẩu ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 85, Điều 86, Điều 88 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015, Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện theo quy định tại Nghị định số  112 / 2014 / NĐ - CP  ngày 21/11/2014 của Chính phủ.


Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH Toàn Phúc được biết. Trường hợp chưa rõ, đề nghị liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý kho ngoại quan để được hướng dẫn cụ thểNơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.