Open navigation

Công văn 670/GSQL-TH Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  670 / GSQL - TH 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài, nhập khẩu vào nội địa

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam).

(Đ/c: Đường số 7, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời công văn số EM. 97 / MVN / 2016  ngày 2/4/2016 của Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Hàng hóa gửi, quản lý lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/1/2015 của Chính phủ.


  2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để chờ đưa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP , khoản 3, khoản 4 Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Cục giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH Mainetti (Việt Nam) được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.