Open navigation

Công văn 910/TXNK-QLN Xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  910 / TXNK - QLN

V/v Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân. 

(Thôn 1-Xã Thiên Hương-Huyện Thủy Nguyên-TP Hải Phòng)


Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  10 / CV  ngày 12/05/2016 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý Thuế số  78 / 2006 / QH11  ngày 29/11/2006 và khoản 1 Điều 140 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Để có cơ sở giải quyết, đề nghị Công ty bổ sung: Bản chụp có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân.


Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Địa chỉ nhận công văn:

    Lê Thị Bích Liên (0988688148).

    Số 7B Hoàng Văn Thụ-P.Minh Khai Q.Hồng Bàng-TP Hải Phòng.

  • Lưu: VT, Loan-QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.