Open navigation

Công văn 1995/TCT-CS Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1995 / TCT - CS 

V/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.


Trả lời công văn số  13 / CT - HCQTTVAC  ngày 04/1/2016 và công văn số  1130 / CT -  HCQTTVAC ngày 3/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính số  15 / 2012 / QH13  ngày 20/6/2012 về tình tiết giảm nhẹ.


Căn cứ quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính số  15 / 2012 / QH13  ngày 20/6/2012 về giảm, miễn tiền phạt.


Tại điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định số  109 / 2013 / NĐ - CP  ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định:


“... Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền”.


Tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“Điều 21. Xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng


  1. Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế hóa đơn không tiếp tục sử dụng trong các trường hợp sau:    d) Hóa đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này”.


  2. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:


- Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này”.


Tại khoản 4a Điều 11 Thông tư số  10 / 2014 / TT - BTC  ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn hướng dẫn:

“4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:


a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.


Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.


Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.


Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.


Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.”


Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì không có căn cứ miễn nộp tiền phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.