Open navigation

Công văn 1998/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1998 / TCT - CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.


Trả lời công văn số  45 / CT - TTHT  ngày 08/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về thuế GTGT đối với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điểm 2.4 Mục II Phần B Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 5% như sau:


“2.4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư này).”


Ngày 06/10/2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số  4111 / TCT - CS  hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khai hoang đất rừng, cày, ủi, khoan hố để trồng cây cao su; cày đất tạo rãnh để bón phân cho cây, cày đất để phòng chống cháy vườn cây là dịch vụ nuôi trồng, chăm sóc cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%.


Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 5% như sau:


“4. Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này).”


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai nghiên cứu hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế địa phương để hướng dẫn thực hiện theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC-BTC;

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.