Open navigation

Công văn 29356/CT-HTr Trả lời chính sách thuế đối với điều chỉnh hóa đơn


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  29356 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Ban Mai 

(Đ/c: số 19 phố Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội MST: 0100373485)


Trả lời công văn số  1204 / CV - BM  ngày 12/4/2016 của Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Ban Mai hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 16 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


“Điều 16. Lập hóa đơn


  1. Nguyên tắc lập hóa đơn


    a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này...


  2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơnc) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.


Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa.


Các loại hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung; số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Ban Mai do lỗi đánh máy đã ghi sai tên hàng hóa trên báo giá nhưng xuất hóa đơn theo tên đúng của hàng hóa thì không phải thực hiện điều chỉnh hóa đơn.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Ban Mai được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra 4;

  • Phòng pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.