Open navigation

Công văn 31294/CT-HTr Giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  31294 / CT - HTr 

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội

(Địa chỉ: Tầng G2, nhà B4 Kim Liên, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

MST: 0105281799)


Trả lời công văn số  597 / MBAMC - TCKT  ngày 09/05/2016 của Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (sau đây gọi tắt là MBAMC) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.


  + Tại Khoản 4 Điều 5 quy định trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:


  “4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.


  Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng  3 / 2014 , dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng. Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng. Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.”


  + Tại Khoản 11 Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:


  “Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào  11. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5) được khấu trừ toàn bộ.”

 • Căn cứ Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/0 3 / 2014  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14/05/2010 và Nghị định số  04 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


  + Tại Khoản 3 Điều 20 quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:


  “Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập  3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).


  …”


 • Căn cứ Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/ 3 / 2014  của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  + Tại Khoản 10 Điều 1 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.


 • Căn cứ công văn số  5210 / TCT - CS  ngày 08/12/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng.


 • Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 0112100004 cấp ngày 09/01/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 04/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội


 • Căn cứ công văn số  2823 / UBND - XDGT  ngày 04/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án tại Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.


Căn cứ quy định trên, trường hợp MBAMC phát sinh hoạt động chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp tại Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Dự án Mỹ Đình) cho công ty MBLand, dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư thì khi chuyển nhượng MBAMC không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng này. Toàn bộ số thuế giá trị gia tăng đầu vào trong giai đoạn đầu tư dự án Mỹ Đình nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  thì MBAMC được khấu trừ theo quy định.

Trường hợp MBAMC đã xuất hóa đơn và thực hiện kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án Mỹ Đình thì hai bên thực hiện điều chỉnh hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số  39 / 2014 / TT - BTC  ngày 31/ 3 / 2014  của Bộ Tài chính và kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu ra, thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng. Số thuế MBAMC đã nộp được coi là nộp thừa và được xử lý theo Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn.


Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 4;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.