Open navigation

Công văn 4360/BCT-BGMN Nhập khẩu một số mặt hàng qua cửa khẩu phụ tỉnh Tây Ninh


BỘ CÔNG THƯƠNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4360 / BCT - BGMN

V/v nhập khẩu một số mặt hàng qua các cửa khẩu phụ tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh


Trả lời công văn số  861 / UBND - KTTC  và công văn số  874 / UBND - KTTC  ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị cho phép Thương nhân, Cư dân biên giới được nhập khẩu các mặt hàng động vật sống họ trâu, bò, lợn sống và gia cầm qua các cửa khẩu phụ của tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


  1. Đối với mặt hàng động vật sống họ trâu, bò (nhóm 01.02)


    Để tạo điều kiện cho hoạt động phát triển sản xuất, ổn định đời sống, tăng cường các hoạt động giao lưu mua, bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Bộ Công Thương nhất trí cho phép Thương nhân biên giới, Cư dân biên giới được nhập khẩu động vật sống họ trâu, bò (nhóm 01.02) từ Campuchia về Việt Nam qua các cửa khẩu phụ đã xây dựng cơ sở nuôi cách ly và kiểm dịch động vật tại các huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh.


  2. Đối với mặt hàng lợn sống, gia cầm sống (nhóm 01.03 và 01.05)


Tỉnh Tây Ninh có 13 cửa khẩu phụ, trong đó có 10 cửa khẩu phụ chưa đủ các lực lượng chức năng như Hải quan, Kiểm dịch động thực vật. Việc nhập khẩu mặt hàng lợn sống, gia cầm sống qua các cửa khẩu phụ khi chưa có đủ các lực lượng chức năng và chưa xây dựng các khu vực cách ly đối với mặt hàng lợn sống, gia cầm sống sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới.


Do đó, để kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng các khu cách ly, kiểm dịch đối với mặt hàng lợn sống, gia cầm sống tại các cửa khẩu phụ đã có đầy đủ lực lượng chức năng trước khi xin ý kiến Bộ Công Thương.


Bộ Công Thương thông báo để Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);

  • TCHQ, BNN&PTNT, BTLBĐBP;

  • Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh;

  • Các Vụ, Cục: PC, KV1, XNK;

  • Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Cẩm Tú

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.