Open navigation

Công văn 708/GSQL-TH Vướng mắc C/O mẫu D liên quan đến hàng hóa thuê gia công ở nước ngoài


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  708 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O form D

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long

(địa chỉ: Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội)


Trả lời công văn số  050416 / GTA - GC  ngày 5/4/2016 của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về C/O mẫu D liên quan đến hàng hóa thuê gia công ở nước ngoài, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội tại công văn số  1389 / HQHN - GSQL  ngày 6/5/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điều 4 Phụ lục 1 Thông tư  21 / 2010 / TT - BCT  của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Hiệp định ATIGA, đối với công đoạn gia công, cho phép người xuất khẩu hàng hóa quyết định việc sử dụng tiêu chí tương ứng để xác định xuất xứ hàng hóa. Trường hợp Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long có C/O mẫu D do cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cấp cho hàng hóa nhập khẩu có hàm lượng RVC 69,58% là phù hợp theo quy định của Hiệp định.


Đề nghị Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xem xét giải quyết theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như kính gửi;

  • Cục HQ. Hà Nội (để phối hợp);

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNgô Minh Hải

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.