Open navigation

Công văn 4116/VPCP-KTN Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 30/TB-VPCP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  4116 / VPCP - KTN 

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng CP tại Thông báo số  30 / TB - VPCP  ngày 03/02/2016.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số  1598 / UBND - QHKT  ngày 16 tháng 3 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số  3013 / BCT - TTTN  ngày 06 tháng 4 năm 2016), Văn hóa Thể thao và Du lịch (văn bản số  1191 / BVHTTDL - KHTC  ngày 07 tháng 4 năm 2016), Giao thông Vận tải (văn bản số  3815 / BGTVT - KHĐT  ngày 07 tháng 4 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số  2812 / BNN - TM  ngày 08 tháng 4 năm 2016), Tài chính (văn bản số  4842 / BTC - ĐT  ngày 08 tháng 4 năm 2016), Kế hoạch Đầu tư (văn bản số  2780 / BKHĐT - LĐVX  ngày 13 tháng 4 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số  3282 / BQP -  TM ngày 13 tháng 4 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số  1372 / BTNMT -  TCQLDĐ ngày 19 tháng 4 năm 2016) và Xây dựng (văn bản số  702 / BXD - QHKT  ngày 21 tháng 4 năm 2016), trình Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số  30 / TB - VPCP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:


  1. Khi phê duyệt Quy hoạch chi Tiết khu vực đất dự án tại số 148 Giảng Võ và khu vực đất dự án tại Mễ Trì, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số  30 / TB - VPCP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ để xác định chiều cao công trình xây dựng phù hợp; đồng thời bảo đảm mật độ xây dựng và dân số phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực và của Thành phố Hà Nội.


  2. Việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đối với khu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới tại khu vực Đông Anh: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số  30 / TB - VPCP  ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan biết thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, các Phó TTg;

  • Các Bộ: VH, TT&DL, TN&MT, QP, XD, TC, KH&ĐT, NN&PTNT, CT, GTVT;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3b) Nga (33).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.