Open navigation

Công văn 879/TTg-KTN Thí điểm vận hành 03 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện chở khách trong phạm vi hẹp tại Thành phố


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  879 / TTg - KTN 

V/v thí Điểm vận hành 03 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện phục vụ chở khách trong phạm vi hẹp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số  7439 / UBND -  ĐTMT ngày 04 tháng 12 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số  1050 / BGTVT - VT  ngày 26 tháng 01 năm 2016), Công an (văn bản số  441 / BCA - C67  ngày 04 tháng 3 năm 2016) về thí Điểm vận hành 03 tuyến xe buýt không trợ giá sử dụng ô tô điện phục vụ chở khách trong phạm vi hẹp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về nguyên tắc việc thí Điểm vận hành 03 tuyến xe buýt không trợ giá, sử dụng xe điện 4 bánh 12 chỗ ngồi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố và ý kiến của các Bộ: Công an, Giao thông vận tải tại các văn bản nêu trên; thời gian thí Điểm 03 năm. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động; lưu ý việc vận hành xe điện nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; định kỳ 06 tháng thực hiện, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.


  2. Giao Bộ Giao thông vận tải sớm ban hành các quy định quản lý đối với hoạt động xe buýt sử dụng xe điện 4 bánh để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Bộ Tư pháp;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KGVX, V.III;

  • Lưu: VT, KTN (3) pvc

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.