Open navigation

Công văn 2144/TCT-CS Kê khai, khấu trừ, tính và nộp thuế GTGT đối với hoạt động nhận chuyển nhượng dự án bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2144 / TCT - CS 

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va.

(Văn phòng 65 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  90 / 2016 - CV - NVLG  ngày 15/4/2016 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va về việc việc kê khai, khấu trừ, tính và nộp thuế GTGT đối với hoạt động nhận chuyển nhượng dự án bất động sản. Về nội dung này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ nội dung trình bày của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va tại công văn số  90 / 2016 - CV - NVLG , giao Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể các hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản giữa Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (bên nhận chuyển nhượng) với bên chuyển nhượng trước khi Tổng cục Thuế ban hành công văn số  5210 / TCT - CS  ngày 8/12/2015: Trường hợp khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, bên chuyển nhượng đã lập hóa đơn GTGT, đã kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất 10%, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (bên nhận chuyển nhượng) đã thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định, đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT và hai bên có biên bản cam kết về việc không thực hiện điều chỉnh hóa đơn, kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế do việc điều chỉnh gặp khó khăn và phát sinh thủ tục thì không thực hiện điều chỉnh lại.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.