Open navigation

Công văn 35079/CT-HTr Trả lời chính sách thuế khi doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  35079 / CT - HTr 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam

(Đ/c: Số 8 phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) MST: 0101426732


Trả lời công văn số  142 / 16LHA  ngày 05/05/2016 của Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam hỏi về vướng mắc chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Điều 4 Thông tư số  96 / 2015 / TT - BTC  ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014, Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014, Thông tư số  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  và Điều 1 Thông tư số  151 / 2014 / TT -  BTC) như sau:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 

   nghiệp.


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

 2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:


“...2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ; chứng từ dưới đây:


 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.


 • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”


- Căn cứ công văn số  1832 / TCT - TNCN  ngày 04/5/2016 về việc cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân cho thuê tài sản:


“Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê.”


Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam thuê nhà của cá nhân với chi phí thuê nhà 33.800.000  đồng / tháng  thì hồ sơ để Công ty hạch toán chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản, không phải lập bảng kê theo mẫu số  01 / TNDN  tại Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC .


Nếu hợp đồng thỏa thuận Công ty nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để Công ty xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân, không phải lập bảng kê theo mẫu số  01 / TNDN  tại Thông tư số  78 / 2014 / TT -  BTC.


Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng KT1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.