Open navigation

Công văn 15096/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng thiết bị, máy móc dùng trong y tế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15096 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế GTGT thiết bị, máy móc dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH TBYT Phương Đông.

(Tầng 3, Lô CN2, Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội)


Trả lời công văn số  2711 / 2010 / CV - PĐ  ngày 1/12/2014 của Công ty TNHH TBYT Phương Đông v/v thuế giá trị gia tăng (GTGT) thiết bị, máy móc dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.


Theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm ... và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.


Theo quy định tại Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì:


  • Khoản 5 Điều 4 quy định: “Thiết bị, dụng cụ y tế gồm .... các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này”. Theo đó, không còn thủ tục xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.


  • Khoản 3 Điều 5 quy định: “Trường hợp có phát sinh vướng mắc hoặc thuế GTGT áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hàng hóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai, tính thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất”.


Đề nghị Công ty đối chiếu quy định tại Thông tư số  83 / 2014 / TT - BTC  dẫn trên và Luật thuế GTGT để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì phản ánh về Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để được hướng dẫn thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TBYT Phương Đông biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.