Open navigation

Công văn 15141/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  15141 / TCHQ - TXNK 

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  2943 / HQBD - TXNK  ngày 21/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Về vướng mắc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Bộ Tài chính đã có công văn số  18304 / BTC - TCHQ  ngày 16/12/2014 hướng dẫn thực hiện (bản chụp kèm theo), theo đó, hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu nội dung công văn số  18304 / BTC -  TCHQ và căn cứ hồ sơ, hàng hóa thực tế nhập khẩu, tái xuất của doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.