Open navigation

Công văn 15147/TCHQ-TXNK Gia hạn nộp thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 15147/TCHQ-TXNK

V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH MTV điện máy & đầu tư.

(135 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hải ,Q. Hải An, TP. Hải Phòng)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 136/ĐM-ĐT ngày 11/12/2014 của Công ty TNHH MTV điện máy & đầu tư về việc bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế và xin khoanh nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 92 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11: Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:


“1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định,


 1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế,


 2. Người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.”


Căn cứ Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:


1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:


 1. Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài sản;


 2. Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;


 3. Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


 4. Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;


  đ) Kê biên tài sản, bản đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật;


 5. Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.


Theo các các quy định dẫn trên, do Công ty có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày nên bị áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế là đúng quy định.


Căn cứ quy định/tại Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì Công ty không đủ điều kiện để gia hạn nộp thuế.


Đề nghị Công ty TNHH MTV điện máy & đầu tư thực hiện nộp số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV điện máy & đầu tư được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.