Open navigation

Công văn 15171/TCHQ-QLRR Xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  15171 / TCHQ - QLRR 

V/v xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.


Phúc đáp công văn số  2000 / HQBN - NV  ngày 10/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ, xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Đối với các bộ hồ sơ đã cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống nhưng chưa đúng quy trình, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc đánh giá chấp hành pháp luật hải quan, đánh giá tuân thủ, xếp hạng doanh nghiệp. Để không phát sinh các công việc không cần thiết, Tổng cục Hải quan đồng ý giữ nguyên trên hệ thống đối với các bộ hồ sơ sau:


  • Tại mục 1.1: 18 bộ hồ sơ do Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang phát hiện và xử lý, tài khoản “ThucVT” là tài khoản nhập thông tin các vụ vi phạm vào hệ thống thuộc Chi cục quản lý.


  • Tại mục 2.2: 14 bộ hồ sơ có mã đơn vị công tác của tài khoản “tiennq” là mã của Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh.


  • Tại mục 4.2: 16 bộ hồ sơ vi phạm phát sinh tại Đội quản lý thuế nhưng được cập nhật bằng tài khoản với mã đơn vị của Đội thủ tục hải quan quản lý khu công nghiệp Quế Võ (do công chức chuyển đơn vị nhưng vẫn sử dụng tài khoản của đơn vị cũ nhập). Các vụ vi phạm do Chi cục Hải quan Bắc Ninh phát hiện xử lý, các tài khoản cập nhật trên hệ thống là mã đơn vị của các Đội thuộc Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bắc Ninh rà soát 16 bộ hồ sơ trên đã cập nhật đầy đủ thông tin chưa, nếu chưa nhập đầy đủ thì chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật để hoàn thiện.

 2. Đối với các bộ hồ sơ nhập chưa đầy đủ thông tin hoặc nhập nhầm: Tổng cục Hải quan đã tiến hành xóa trên hệ thống, cụ thể như sau:


Bộ hồ sơ P18G.20140630.0015 chưa nhập đủ thông tin tại mục 1.2; 02 bộ hồ sơ tại mục 2.1; 05 bộ hồ sơ tại mục 3; 10 bộ hồ sơ tại mục 4.1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhật lại thông tin các vụ việc vi phạm theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Hoàng Việt Cường (để  b / cáo) ;

 • Đ/c Trưởng ban (để  b / cáo) ;

 • Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BANBùi Thái Quang

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.