Open navigation

Công văn 121/TCHQ-TXNK Thuế tiêu thụ đặc biệt hệ thống máy làm lạnh trên 90


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  121 / TCHQ - TXNK 

V/v Thuế TTĐB hệ thống máy làm lạnh trên 90.000 BTU

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Liên danh Taisei -Vinaconex, TC gói thầu số 10A, DAXD nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài

(Số 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời công văn số TVJV/2014/NBIA/MOF/L26 ngày 26/12/2014 của Liên danh Taisei - Vinaconex, TC gói thầu số 10A, DAXD nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài (Liên danh Taisei - Vinaconex) về việc vướng mắc thuế tiêu thụ đặc biệt của 02 dàn lạnh máy điều hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số  05 / 2012 / TT - BTC  ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính thì:


“Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu; ủy thác nhập khẩu hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU hoặc cơ sở kinh doanh nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp đặt thiết bị trong nước về việc cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU; việc giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình (hệ thống điều hòa này được nhập khẩu thành nhiều lần nhiều chuyến) để không phải tính nộp thuế TTĐB đối với từng lần nhập khẩu là các chi tiết của thiết bị nhập khẩu như cục nóng hoặc cục lạnh thì hồ sơ cần xuất trình với cơ quan hải quan gồm:


  • Hợp đồng nhập khẩu (trường hợp ủy thác nhập khẩu phải có thêm hợp đồng ủy thác nhập khẩu) hoặc hợp đồng mua bán (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp nhập khẩu) hệ thống điều hòa trung tâm với nhà thầu thi công trong nước; trong hợp đồng phải thể hiện đây là thiết bị đồng bộ có công suất trên 90.000 BTU được nhập khẩu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết của thiết bị nhập khẩu.


  • Sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm có xác nhận của đơn vị nhập khẩu và nhà thầu thi công (trong trường hợp có nhà thầu thi công).


  • Chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu, đồng thời các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể tự hoạt động độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cấp.


Trường hợp từng bộ phận tách rời hoặc một số bộ phận tách rời lắp được thành một máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống hoạt động độc lập không cần kết nối với hệ thống thì từng bộ phận này vẫn phải chịu thuế TTĐB.

- Bản cam kết của cơ sở kinh doanh nhập khẩu về việc sử dụng hàng nhập khẩu đúng mục đích và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.


Căn cứ vào hồ sơ xuất trình của cơ sở kinh doanh, cơ quan hải quan lập phiếu theo dõi.”


Trường hợp vướng mắc của Liên danh Taisei - Vinaconex: Do tại công văn số TVJV/2014/NBIA/MOF/L26 Liên danh Taisei - Vinaconex không nêu cụ thể thiếu chứng từ gì theo quy định về hồ sơ tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số  05 / 2012 / TT - BTC  nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xem xét giải quyết. Vì vậy, đề nghị Liên danh Taisei - Vinaconex có văn bản nêu rõ các chứng từ còn thiếu theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số  05 / 2012 / TT - BTC , đồng thời gửi bổ sung các tờ khai nhập khẩu, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, chứng từ khác có liên quan đến lô hàng nhập khẩu để Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết.


Tổng cục Hải quan thông báo để Liên danh Taisei - Vinaconex được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.