Open navigation

Công văn 319/TCHQ-GSQL Giám sát sang tải hàng hóa để xuất qua cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  319 / TCHQ - GSQL 

V/v giám sát sang tải hàng hóa để xuất qua các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số của một số doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa TNTX, hàng gửi kho ngoại quan đề nghị được làm thủ tục sang tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy để tái xuất qua cửa khẩu phụ thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang; trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tại công văn số  1816 / HQHG - NV  ngày 19/12/2014, công văn số  25 / HQHG - NV  ngày 08/01/2015 về thực tế đường giao thông, lưu lượng hàng hóa tái xuất qua các cửa khẩu phụ của tỉnh Hà Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Căn cứ khoản 5 Điều 5 Thông tư  94 / 2014 / TT - BTC  ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện hoạt động tái xuất hàng hóa quy định tại Thông tư  05 / 2014 / TT - BTC  ngày 27/01/2014 được sang tải hàng hóa tại khu vực kiểm tra, giám sát hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang để vận chuyển, tái xuất qua các cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Hà Giang theo cơ chế giám sát đã được hướng dẫn tại công văn số  15310 / TCHQ - GSQL  của Tổng cục Hải quan.


  • Giao cục trưởng, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Đội kiểm soát Hải quan, các Chi cục Hải quan cửa khẩu phụ căn cứ Luật Hải quan, Nghị định số  154 / 2005 / NĐ - CP  ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 5 Thông tư  94 / 2014 / TT -  BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành để bố trí nhân lực, tổ chức quản lý điều tiết số lượng container sang tải để giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa sang tải, vận chuyển lên cửa khẩu xuất, làm thủ tục hải quan theo đúng quy định hiện hành, phối hợp với cơ quan chức năng tại cửa khẩu điều phối bảo đảm không để ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại cửa khẩu.


  • Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Hà Giang kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thí điểm giám sát hoạt động sang tải trên trước ngày 31/3/2015, nếu đảm bảo thì trình Tổng cục Hải quan xem xét cho triển khai thực hiện chính thức.

 2. Về dự thảo quy định giám sát hải quan đối với hoạt động sang tải để tái xuất qua các cửa khẩu phụ tại công văn  1816 / HQHG - NV  ngày 19/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:


  1. Cơ sở pháp lý phải viện dẫn Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.


  2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 phần A như sau: Trong quá trình giám sát sang tải nếu Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tạm dừng hoạt động sang tải, thông báo ngay cho Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất cùng lập biên bản vi phạm, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa để phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất xử lý theo quy định của pháp luật.


  3. Bổ sung điểm 1 mục I phần B như sau: Xuất trình giấy tờ, hồ sơ liên quan đến hàng hóa tái xuất, hàng xuất kho ngoại quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đăng ký tờ khai cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy để đăng ký giám sát sang tải.


  4. Bổ sung điểm 3 mục I phần B: Nhận bàn giao hồ sơ, hàng hóa, phương tiện đã được niêm phong; Hồ sơ liên quan đến hàng hóa tái xuất, hàng xuất kho ngoại quan do Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi đăng ký tờ khai (đã bàn giao để đăng ký giám sát sang tải tại điểm 1 Mục I nêu trên) từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy để xuất trình, bàn giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất.


  5. Bổ sung điểm 5 mục II phần B: - Biên bản bàn giao hàng hóa sang tải phải có đủ các nội dung sau: Lô hàng thuộc tờ khai nào, có bao nhiêu container, số container, đã sang tải qua bao nhiêu xe, biển số xe, số niêm phong kẹp chì hải quan…


  6. Bổ sung điểm 1 mục III phần B: xác nhận Biên bản bàn giao, FAX hồi báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu đăng ký tờ khai xuất theo quy định.


  7. Bổ sung điểm 1 phần C: Khi hàng hóa đã sang tải chuyển đến cửa khẩu xuất có số lượng tồn đọng tăng thì Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy để điều tiết lượng hàng sang tải đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp điều chỉnh số lượng đăng ký tờ khai xuất tại Chi cục Hải quan, không để xảy ra ùn tắc tồn đọng kéo dài.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang hoàn thiện, bổ sung các nội dung trên cùng thực tế triển khai đến 31/3/2015, ban hành Quyết định quy định về công tác giám sát hàng hóa sang tải, tái xuất qua các cửa khẩu phụ tỉnh Hà Giang. Quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để có hướng dẫn kịp thời./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục ĐTCBL (để phối hợp thực hiện);

 • Công ty TNHH Cát Vận, Công ty CP TM DV Trí Đức, Công ty CP ĐT PT Châu Á NVL, Công ty TNHH Đại Các, Công ty TNHH MTV An Bình (thay trả lời);

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.