Open navigation

Công văn 1252/BTC-TCHQ Quản lý nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1252 / BTC - TCHQ 

V/v quản lý nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.


Trả lời công văn số  9960 / VPCP - KTTH  ngày 12/12/2014 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về báo cáo và kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quản lý nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Theo tiết h, điểm 3 mục II Phụ lục I Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán hàng hóa quốc tế và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì hàng hóa là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công bố danh mục cụ thể và ghi mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  dẫn trên thì hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.


Đối với các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc các trường hợp nêu tại tờ trình số  76 / TTr - BTTTT  ngày 04/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép nhập khẩu cần thực hiện trên nguyên tắc: Hạn chế nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng; nếu cho phép nhập khẩu thì phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn giao thông, an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, việc nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng phải đáp ứng điều kiện cụ thể nhằm mục tiêu quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu hàng hóa này, song vẫn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm phục vụ sản xuất.


Do vậy, Bộ Tài chính cơ bản nhất trí với đề xuất cho phép nhập khẩu theo trường hợp (1) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng theo hình thức di chuyển tài sản trong cùng một tổ chức doanh nghiệp. Riêng đối với đề xuất cho phép nhập khẩu theo trường hợp (2) Nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT và trường hợp (3) Nhập khẩu các sản phẩm CNTT chuyên dùng đặc thù, Bộ Tài chính cho rằng các trường hợp này theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông còn chưa rõ ràng và diện cho phép là khá rộng, đề nghị Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có đề xuất, phân tích rõ ràng hơn để thu hẹp phạm vi cho phép nhập khẩu các trường hợp này. Trường hợp Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xin phép và đơn vị xử lý hồ sơ, tham mưu chuyên môn...


Bộ Tài chính có ý kiến để Văn phòng Chính phủ được biết, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, TCHQ (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.