Open navigation

Công văn 500/TCHQ-TXNK Tái phân tích mặt hàng bột đá hoa trắng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  500 / TCHQ - TXNK 

V/v tái phân tích mặt hàng bột đá hoa trắng

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng.

Trên cơ sở xem xét một số hồ sơ có kết quả phân tích là bột đá hoa trắng bột đá vôi trắng, (đá vôi trắng bị hoa hóa) hay còn gọi là đá cẩm thạch; ý kiến của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK tại công văn số  05 / PTPL - NV  ngày 08/01/2014 (gửi kèm công văn) về việc giải quyết vướng mắc trong phân tích, phân loại mặt hàng bột đá hoa  trắng / bột  đá vôi trắng, (đá vôi trắng bị hoa hoá) hay còn gọi là đá cẩm thạch. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở ban hành thông báo kết quả phân loại và giải quyết dứt điểm các hồ sơ vướng mắc trong phân tích, phân loại mặt hàng có kết quả phân tích là bột đá hoa  trắng / bột  đá vôi trắng, (đá vôi trắng bị hoa hóa) hay còn gọi là đá cẩm thạch, yêu cầu Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng tái phân tích mẫu lưu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số  4023 / QĐ - TCHQ  ngày 09/12/2013. "1. Trường hợp cần làm rõ kết quả phân tích theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan hoặc đơn vị yêu cầu phân tích hoặc thủ trưởng đơn vị phân tích quyết định thực hiện việc tái phân tích để kiểm tra lại kết quả phân tích với điều kiện mẫu lưu còn đáp ứng được các quy định tại Điều 8 của Quy chế này. 2. Việc tái phân tích phải do chuyên viên phân tích khác hoặc do một tập thể các chuyên viên phân tích tiến hành. Chuyên viên phân tích lần đầu không tham gia tái phân tích và có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho bộ phận tái phân tích, báo cáo lại kết quả phân tích đã tiến hành của mình" đối với 04 mẫu thuộc 04 hồ sơ đang tồn tại Cục Thuế XNK (Số  0924 / TB - CNHP  ngày 10/09/2014, số  0923 / TB - CNHP  ngày 09/09/2014, số  0922 / TB - CNHP  ngày 09/09/2014, số  0925 / TB - CNHP  ngày 10/09/2014) và 04 hồ sơ Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng đã thông báo mã số (theo báo cáo tại công văn số  1534 / PTPL - NV  ngày 11/12/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK).

Kết quả tái phân tích phải xác định rõ các mẫu hàng xuất khẩu là bột đá cẩm thạch hay bột đá hoa trắng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm PTPL hàng hoá XNK - Chi nhánh Hải Phòng biết và thực hiện./.


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.