Open navigation

Công văn 670/TCHQ-GSQL Vướng mắc các thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng gỗ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  670 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc đối với trường hợp của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số  1600 / HQKG - NV  ngày 26/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo xin ý kiến đối với trường hợp của DNTN Chế biến gỗ Đại Lâm tiếp theo công văn số  14188 / TCHQ - GSQL  ngày 26/11/2014 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về vướng mắc quá hạn thanh khoản hồ sơ tạm nhập tái xuất:


    Đối với các trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản mặt hàng gỗ nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất nhưng còn thiếu chứng từ thanh toán do chưa đến hạn thanh toán trên hợp đồng: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu có căn cứ xác định hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại Điều 30 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì có thể xem xét vận dụng quy định tại điểm d.2 Khoản 8 Điều 127 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  dẫn trên để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ.


  2. Về việc quá hạn làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gỗ:


Căn cứ công văn  789 / SKHĐT - ĐKKD  ngày 24/12/2014 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang thì căn cứ Khoản 2 Điều 11 và Khoản 4 Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì doanh nghiệp không được tiếp tục kinh doanh khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi".


Như vậy, việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng gỗ đã tập kết tại cửa khẩu Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang là thủ tục hành chính, không phải là hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời của doanh nghiệp. Do vậy, không thuộc hoạt động bị cấm theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang tại văn bản số  789 / SKHĐT - ĐKKD  ngày 24/12/2014.


Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005, căn cứ Quyết định số  797 / QĐ - ĐKKD  ngày 17/7/2014 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DNTN chế biến gỗ Đại Lâm, thì doanh nghiệp phải giải thể vào ngày 17/01/2015.

Do vậy, đối với lô hàng gỗ đã tập kết tại cửa khẩu Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang và đang chịu sự giám sát của Chi cục Hải quan CKQT Hà Tiên - Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, đề nghị doanh nghiệp phải hoàn thành các thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng trên theo quy định trước ngày chính thức giải thể.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.