Open navigation

Công văn 683/TCHQ-GSQL Việc khai bổ sung đối với tờ khai nhập khẩu xăng, dầu trên hệ thống VNACCS


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  683 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc khai bổ sung đối với mặt hàng xăng, dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc khai bổ sung đối với tờ khai nhập khẩu xăng, dầu trên hệ thống VNACCS báo lỗi không thực hiện được. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do hạn chế kỹ thuật của hệ thống đối với trường hợp khi khai bổ sung tờ khai mà file hệ thống tại thời điểm đăng ký đã được cập nhật mới. Trong thời gian khắc phục hạn chế của hệ thống, để kịp thời xử lý vướng mắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:


Đối với tờ khai đã đăng ký mà phát sinh việc khai bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến lượng hàng, xác định trị giá hải quan... trong thông quan, khi tiến hành việc khai bổ sung, hệ thống báo lỗi và người khai không thực hiện được việc khai bổ sung, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xử lý tờ khai tiến hành kiểm tra và xác nhận hoàn thành kiểm tra trên hệ thống để thực hiện thông quan theo nội dung khai của người khai hải quan (trừ trường hợp liên quan đến chỉ tiêu ảnh hưởng đến chính sách quản lý mặt hàng). Ngay sau khi thông quan cho lô hàng, Chi cục Hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung sau thông quan đối với lô hàng này theo đúng quy định.


Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc phát sinh báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.