Open navigation

Công văn 691/TCHQ-TXNK Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  691 / TCHQ - TXNK 

V/v hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  01 / CV .2015 ngày 12/1/2015 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm 3 công văn số  18304 / BTC - TCHQ  ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính thì: “Cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (Thời điểm Thông tư số  150 / 2013 / TT - BTC  có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế.”


Như vậy, trường hợp Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát nộp thừa thuế GTGT của tờ khai nhập khẩu số  2746 / NKD / KV3 - VICT  ngày 09/04/2013 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và chưa thực hiện kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn trả khoản thuế nộp thừa nêu trên cho doanh nghiệp.


Đề nghị Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát nộp lại bản chính công văn số  6693 / KV3 - ĐQLT  ngày 27/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã xác nhận khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa hoặc công văn do cơ quan thuế xác nhận việc chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế cho cơ quan hải quan để lưu hồ sơ hoàn thuế.


Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm gửi một bản Quyết định hoàn thuế, Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN cho Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để làm cơ sở đối chiếu và thu hồi số thuế GTGT đã khấu trừ hoặc hoàn thuế khâu nội địa (nếu có) của các chứng từ nộp thuế đã được điều chỉnh hoặc hoàn thuế tại cơ quan Hải quan theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hưng Phát biết và liên hệ với các cơ quan liên quan để được giải quyết theo quy định.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Tổng cục Thuế (để phối hợp chỉ đạo thực hiện)

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);

  • Cục HQ TP. Hải Phòng (thay trả lời cv số  296 / HQHP - TXNK  ngày 13/1/2015);

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.