Open navigation

Công văn 694/TCHQ-TXNK Hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất phục vụ mục đích nghiên cứu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  694 / TCHQ - TXNK 

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

(Lô M, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  16 - 2015 / PVN - LOG  ngày 16/01/2015 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất phục vụ mục đích nghiên cứu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 100 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập để phục vụ công việc như: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học,...(trừ máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại khoản 17 Điều này hoặc xét hoàn thuế hướng dẫn tại khoản 9 Điều 112 Thông tư này), thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu. Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế tại khoản này nếu quá thời hạn tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập quy định tại Điều 53 Thông tư này thì phải nộp thuế.


Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 53 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  thì thời hạn đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc như: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học,...không quá 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập - tái xuất.


Căn cứ Điều 26 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.


Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập tái xuất hàng hóa trong thời hạn không quá 90 ngày thì thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp đã nộp tiền thuế khi tạm nhập thì xử lý số tiền thuế đã nộp theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa, không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ thanh toán qua ngân hàng.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Piaggio Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hải Phòng;

  • Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.