Open navigation

Công văn 728/BCT-CNNg Nhập khẩu thép hợp kim


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  728 / BCT - CNNg 

V/v: về việc nhập khẩu thép hợp kim

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương OSS


Trả lời văn bản số 01-BCT-VCNN ngày 10 tháng 01 năm 2015 của Quý Công ty về việc xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu sử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Phụ lục II Thông tư liên tịch số  44 / 2013 / TTLT -  BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, các chủng loại thép quy định trong Phụ lục II phải đăng ký xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu sử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất với Bộ Công Thương.


Do thép không rỉ có thành phần Cr lớn hơn 0,3% nên thuộc đối tượng điều chỉnh của Phụ lục II, phải đăng ký xác nhận năng lực sản xuất, nhu cầu sử dụng và mục tiêu sử dụng thép làm nguyên liệu để sản xuất với Bộ Công Thương.


Bộ Công Thương thông báo để quý công ty biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải Quan;

  • Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Thành

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.