Open navigation

Công văn 751/TCHQ-GSQL Hướng dẫn xác nhận trên Giấy phép CITES


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  751 / TCHQ - GSQL 

V/v vướng mắc xác nhận trên Giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.


Trả lời công văn số  2866 / HQLA - NV  ngày 23/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo vướng mắc khi thực hiện xác nhận trên giấy phép CITES, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về mẫu dấu sử dụng để đóng dấu xác nhận:


  Việc xác nhận, đóng dấu xác nhận tại ô số 14 giấy phép CITES là để thể hiện cơ quan Hải quan đã làm thủ tục và đã thực hiện việc giám sát hải quan đối với lô hàng xuất  khẩu / nhập   khẩu / tái  xuất khẩu. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc sử dụng mẫu dấu tròn Chi cục để đóng dấu xác nhận trên giấy phép CITES.


 2. Về đơn vị Hải quan thực hiện việc xác nhận:


  Đối với trường hợp xuất khẩu chuyển cửa khẩu: Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu là nơi làm thủ tục hải quan, hoàn thành thủ tục hải quan đối với lô hàng xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chỉ thực hiện việc giám sát thực xuất đối với hàng xuất khẩu. Do vậy, sau khi hàng hóa đã được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu sang nước ngoài, vận tải đơn đã được phát hành thì giao Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu thực hiện việc xác nhận số lượng thực xuất, cửa khẩu xuất, ngày thực xuất, chữ ký, chức danh và đóng dấu tại ô số 14 và xác nhận số vận đơn tại ô số 15 giấy phép CITES trên cơ sở bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát và vận tải đơn.


  Đối với trường hợp nhập khẩu chuyển cửa khẩu: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc giao Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện việc xác nhận tại ô số 14 và ô số 15 giấy phép CITES trên cơ sở bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu có xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát.


 3. Về việc chuyển luồng kiểm tra:


Hiện nay, việc làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì việc phân luồng tờ khai nhập khẩu thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định hiện hành. Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có Giấy phép nói chung và Giấy phép CITES nói riêng sẽ phải được phân luồng vàng để thực hiện kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan. Do vậy, trong trường hợp hệ thống phân luồng xanh đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải có Giấy phép CITES, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện việc chuyển luồng theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục HQ các tỉnh, TP (để  t / hiện) ;

 • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.