Open navigation

Công văn 832/TCHQ-GSQL Thanh khoản hồ sơ kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng gỗ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  832 / TCHQ - GSQL 

V/v thanh khoản hồ sơ kinh doanh TNTX mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.


Trả lời công văn số  1374 / HQĐL - NV  ngày 17/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về việc vướng mắc trong thanh khoản hồ sơ mặt hàng gỗ kinh doanh tạm nhập tái xuất phát sinh tại thời điểm Thông tư số  79 / 2009 / TT - BTC  ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đối với các tờ khai phát sinh tại thời điểm Thông tư số  79 / 2009 / TT - BTC  dẫn trên có hiệu lực nhưng chưa thanh khoản do thiếu chứng từ thanh toán hoặc chứng từ thanh toán không đáp ứng các quy định liên quan: Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại điểm 7.3 công văn số  7957 / BTC - TCHQ  ngày 18/6/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện việc thanh khoản hồ sơ. Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp, đối chiếu với quy định hiện hành về đối tượng, điều kiện hoàn thuế; nếu có đủ cơ sở xác định hàng hóa đã thực tái xuất khẩu theo quy định tại Điều 26 Thông tư số  79 / 2009 / TT - BTC  thì thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp tương ứng với số hàng hóa đã thực xuất khẩu. Doanh nghiệp phải có cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc số lượng gỗ tạm nhập đã thực tái xuất toàn bộ.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.