Open navigation

Công văn 846/TCHQ-TXNK Chênh lệch trị giá hàng nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số:  846 / TCHQ - TXNK 

V/v chênh lệch trị giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  54 / HQHT - NV  ngày 13/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tình hình chênh lệch trị giá hàng hóa nhập khẩu khẩu thuế tạo TSCĐ của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty FHS). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế:


    Theo quy định tại điểm b2 khoản 4 Điều 101 Thông tư  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng giai đoạn, cho từng hạng mục, công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan Hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.


  2. Về trị giá tính thuế và nghi vấn khai tăng trị giá tính thuế, chuyển giá:


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số  29 / 2014 / TT - BTC  ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  205 / 2010 / TT - BTC  ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp có nghi vấn doanh nghiệp khai tăng trị giá hàng hóa nhằm nâng cao chi phí đầu vào, chuyển giá thì phối hợp với Cục Thuế địa phương để tổ chức kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-TG (-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.