Open navigation

Công văn 967/BTC-TCHQ Tiêu chuẩn mặt hàng thép


BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  967 / BTC - TCHQ 

V/v tiêu chuẩn mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015Kính gửi: - Bộ Công thương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ.


Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số  44 / 2013 / TT - BCT - BKHCN  ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch số  44 / 2013 / TT - BCT - KHCN  nêu trên quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho mặt hàng thép ở cấp độ mã HS 4 chữ số, trong đó có 02 mục (19 và 21) chi tiết ở cấp độ 10 số, mục 22 chưa chi tiết mã HS (ngày 29/4/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  4791 / TCHQ - TXNK  gửi Bộ Công thương và Bộ Khoa học và công nghệ phản ánh vấn đề này).

Theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  164 / 2013 / TT - BTC  ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng thép được chi tiết ở cấp độ mã số HS 8 chữ số. Do đó, nhằm thực hiện hiệu quả quản lý chất lượng mặt hàng thép, đề nghị Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số  44 / 2013 / TT - BCT - BKHCN  theo hướng chi tiết tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các mặt hàng thép ở cấp độ mã HS 8 chữ số.

Xin cám ơn sự phối hợp của các Quý Bộ.


TRÂN TRỌNG. KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.