Open navigation

Công văn 352/BHXH-CSXH Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  352 / BHXH - CSXH 

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.


Căn cứ Nghị định số  204 / 2004 / NĐ - CP  ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số  204 / 2004 / NĐ - CP ) và các Nghị định số  76 / 2009 / NĐ - CP  ngày 15/9/2009, số  14 / 2012 / NĐ - CP  ngày 07/3/2012 và số  17 / 2013 / NĐ - CP  ngày 19/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  204 / 2004 / NĐ - CP  nêu trên và Thông tư số  33 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia (sau đây viết tắt là Thông tư số  33 / 2014 / TT -  BTC) và các quy định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về thu BHXH, cấp và quản lý sổ BHXH, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn BHXH cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động, người lao động, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên; thời điểm hiệu lực thi hành của chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia (sau đây viết tắt là phụ cấp thâm niên nghề) kể từ ngày 01/11/2013. Trường hợp đã giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trước ngày 01/11/2013 thì không thuộc đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp thâm niên nghề; đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH kể từ ngày 01/11/2013 trở đi mà tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng chế độ BHXH là toàn bộ tiền lương các tháng trước ngày 01/11/2013 thì khi tính hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không có khoản phụ cấp thâm niên nghề.


BHXH các tỉnh, thành phố nơi đang quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện rà soát hồ sơ đối với các trường hợp hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH kể từ ngày 01/12/2013 trở đi nếu thuộc đối tượng áp dụng hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định tại Thông tư số  33 / 2014 / TT - BTC  mà trong lương hưu và trợ cấp BHXH chưa có khoản phụ cấp thâm niên nghề thì căn cứ sổ BHXH đã ghi điều chỉnh lại mức đóng gồm phụ cấp thâm niên nghề để thực hiện điều chỉnh (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơi đã giải quyết thực hiện); lập Phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ theo mẫu quy định tại Quyết định số  01 / QĐ - BHXH  ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu trữ (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì gửi 01 bản Phiếu điều chỉnh về Trung tâm Lưu trữ - BHXH Việt Nam); tổ chức chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, một lần đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và thực hiện chế độ thống kê - kế toán theo quy định.


Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này hỗ trợ kỹ thuật để giúp BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng. BHXH Công an nhân dân thực hiện.


Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

  • Website BHXH Việt Nam;

  • Lưu: VT, CSXH (02 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCĐỗ Thị Xuân Phương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.