Open navigation

Công văn 1011/TCHQ-TXNK Không thu thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1011 / TCHQ - TXNK 

V/v không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Mộc Hưng Long.

(Đội 5, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  389 / CV - MHL  390 / CV - MHL  của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Mộc Hưng Long đề nghị không thu thuế xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 15/01/2015, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có công văn số  408 / HQHP - TXNK  hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Mộc Hưng Long nộp hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu tại Chi cục nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan để được giải quyết theo quy định. Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn  408 / HQHP - TXNK  của Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Mộc Hưng Long được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.