Open navigation

Công văn 1014/TCHQ-GSQL Nhập khẩu gỗ rừng trồng từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1014 / TCHQ - GSQL 

V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.


Trả lời công văn số  103 / UBND - KTTH  ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thống nhất việc nhập khẩu gỗ rừng trồng từ Campuchia của Công ty Vina Wood Import Export Trading Production Co., Ltd, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay, việc quản lý nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  2577 / TTg - KTN  ngày 16/12/2014 và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số  28 / TCHQ - GSQL  ngày 06/01/2015. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép xuất khẩu của Campuchia; hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn dưới Luật Hải quan. Trường hợp mặt hàng gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES (nội luật hóa tại Thông tư số  40 / 2013 / TT - BNNPTNT  ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES) thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Việc tuân thủ pháp luật Campuchia là trách nhiệm doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia tự thực hiện.


Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thì thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số  13 / 2009 / TT - BCT  của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để UBND tỉnh Bình Phước được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.