Open navigation

Công văn 1016/TCHQ-GSQL Hoạt động chuyển phát nhanh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1016 / TCHQ - GSQL

V/v hoạt động chuyển phát nhanh của Công ty TNT tại địa bàn TP. HCM

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  4709 / HQHCM - GSQL  ngày 31/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đồng ý để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Công ty TNT VIETRANS Express Worldwide VN tại địa điểm K334, Đường Bạch Đằng, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến khi Tổng cục Hải quan có quyết định khác về địa điểm kiểm tra đối với hàng hóa chuyển phát nhanh.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cty TNT (để thực hiện);

    (39 B Trường Sơn, Tân Bình, TP.HCM)

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.