Open navigation

Công văn 1024/TCHQ-TXNK Xử lý tài sản bán đấu giá


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1024 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý tài sản bán đấu giá

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  39 / HQĐNa - TXNK  ngày 6/1/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai phản ánh vướng mắc về việc xử lý tài sản bán đấu giá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng:


  + Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013 của Chính Phủ thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ...nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế... thì người nộp thuế phải thực hiện đúng các quy định về quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật khi có sự thay đổi.”


  + Theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường hoặc đã được miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế thì người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Thông tư số  128 / 2013 / TT - BTC  trên tờ khai hải quan mới.


  Như vậy, trường hợp máy móc, thiết bị của Công ty TNHH C & H Việt Nam được đem bán đấu giá (không được tiếp tục sử dụng vào mục đích miễn thuế) nghĩa là có sự thay đổi mục đích sử dụng thì Công ty phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với cơ quan hải quan.


  Trường hợp Công ty còn nợ tiền thuế và có hành vi bỏ trốn, cơ quan Quản lý thuế có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để đảm bảo thu hồi nợ thuế kịp thời cho ngân sách nhà nước, trong đó có biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 93 Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11  được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật Quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13 .


 2. Về thẩm quyền xử lý kiến nghị, vướng mắc về việc thanh toán tiền thi hành án: Cơ quan thi hành án là cơ quan có thẩm quyền phân chia số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH C & H Việt Nam theo thứ tự thanh toán quy định tại Điều 47 Luật thi hành án Dân sự số  26 / 2008 / QH12 . Do đó, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai yêu cầu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam làm việc với cơ quan thi hành án để được giải thích cụ thể về việc phân chia số tiền thu được từ tài sản bán đấu giá.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.