Open navigation

Công văn 1064/TCHQ-TXNK Tính tiền chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1064 / TCHQ - TXNK 

V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gialai-Kontum.


Trả lời công văn số  84 / HQGLKT - NV  ngày 19/01/2015 của Cục Hải quan tỉnh Gialai- Kontum về việc chênh lệch dữ liệu giữa tình hình nợ thuế thực tế tại đơn vị và số liệu kết xuất trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Qua xem xét số liệu tại Mẫu báo cáo Tổng hợp nợ thuế chuyên thu quá hạn và Mẫu 1 báo cáo nợ thuế chuyên thu quá hạn của Cục Hải quan tỉnh Gialai-Kontum (đính kèm công văn số  84 / HQGLKT - NV  nêu trên), thì số liệu của hai mẫu báo cáo là khớp nhau. Như vậy, hệ thống không bị lỗi.


Trường hợp thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Gialai-KonTum không phát sinh khoản nợ có khả năng thu đến 31/12/2014 nhưng trên hệ thống vẫn thể hiện khoản nợ này thì đề nghị đơn vị kiểm tra việc cập nhật nợ thuế của các Chi cục vào Hệ thống Kế toán thuế tập trung và có công văn báo cáo lại gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK).


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.