Open navigation

Công văn 1078/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  1078 / TCHQ - TXNK 

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015


Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  505 / HQHP - TXNK  ngày 19/1/2015 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng về việc vướng mắc thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế trích tiền gửi nộp NSNN của Công ty TNHH Phú Kim, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT  ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương thì tiền ký quỹ là để đảm bảo thanh toán toàn bộ các chi phí như xử lý, làm sạch môi trường nếu hàng hóa của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình lưu giữ, tạm nhập, tái xuất tại Việt Nam... Việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được quy định tại Điều 37 Thông tư số  190 / 2013 / TT - BTC  ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng thực hiện theo quy định.


Về đề nghị của Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Công Thương để thực hiện.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.